Regler

Saksgangen ved klagesaker:

Før saken kan behandles, må klageren kontakte eiendomsmegleren skriftlig med forsøk på løsning.

1. Dersom enighet ikke oppnås, sendes skriftlig klage til Reklamasjonsnemnda. Det må fremgå av
    selve klagen:
   
    a) at du har vært i skriftlig kontakt med megleren med forsøk på løsning.

    b) en kortfattet fremstilling av hva du klager på. Det er ikke tilskrekkelig at dette fremgår av  
        vedlegg til klagen.

    c) hva du ønsker å oppnå med klagen

Før saken tas til behandling må klageren innbetale et gebyr som p.t. er kr 500. (faktura vil bli tilsendt). Sekretariatet tilskriver innklagede m/kopi av klage m/vedlegg og med en svarfrist. Sekretariatet skal påse at saken blir så godt opplyst som mulig.

2. Tilsvar mottas og sendes i kopi til klageren.

3. Sekretariatet skal på et hvert trinn av saksbehandlingen innta en nøytral og uhildet stilling.

Reklamasjonsnemndas sekretariat kan avvise klager som anses uegnet til behandling i nemnda og klager som er åpenbart grunnløse. Avvisningsvedtak fattet av sekretariatet kan påklages til formannen som kan treffe en endelig avgjørelse.

Finner nemnda at saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen, eller at sakens dokumenter ikke danner et tilstrekkelig grunnlag for avgjørelse i nemnda, kan saken avvises.

Saken avgjøres i Reklamasjonsnemndas møte.
Nemndas avgjørelse sendes klager og innklaget.
Medlemmer som får Reklamasjonsnemndas avgjørelse mot seg og som ikke vil etterkomme dette, må gi skriftlig begrunnet tilbakemelding til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester innen tre uker.

En sak som er til behandling i nemnda kan ikke bringes inn til behandling for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn til nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn til tingretten.